AutoAccounts.com
A. BUTIR-BUTIR PEMOHON
(SILA ISIKAN DENGAN HURUF BESAR) WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
NAMA PENUH MENGIKUT KAD PENGENALAN :
NO. MYKAD : - - NO. KAD PENGENALAN LAIN : TARIKH LAHIR :
BANGSA : AGAMA : PEKERJAAN :
ALAMAT :
POSKOD : BANDAR : NEGERI :
EMAIL :    
NO TELEFON RUMAH : TELEFON BIMBIT : PENDAPATAN BULANAN(RM) :
BANKS NO. AKAUN :  
B.PERMOHONAN SYER
AMAUN SYER DIPOHON (RM) : - YURAN KEANGGOTAAN (RM) :
* Minimum Syer Permulaan adalah RM 1000.00      
C.PERAKUAN PEMOHON
 Dengan ini, saya seperti nama di atas, mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. Saya telah membaca Undang-undang Kecil KAPB serta faham dan mengaku bahawa menurut Peraturan 14, Undang-undang Kecil KAPB, saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan; bukan seorang yang terhadapnya masih berkuat kuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar; dan tidak pernah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta dalam tempoh SATU(1) tahun. Saya memberi kuasa kepada KAPB untuk memeriksa dan memperolehi maklumat peribadi, kewangan dan kredit saya daripada Bank Rakyat atau mana-mana Agensi Pelaporan Kredit, bagi tujuan memproses permohonan ini. Saya juga memberi kebenaran kepada Bank Rakyat untuk kongsikan maklumat kewangan saya kepada KAPB mulai dari tempoh permohonan ini dan selagi saya masih menjadi anggota KAPB, mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Sekiranya permohonan saya diluluskan, saya memberi kebenaran kepada Bank Rakyat untuk mendebit amaun sebanyak RM 50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja) dan Amaun Syer Dipohon seperti di atas; atau sebarang amaun syer yang diluluskan oleh Anggota Lembaga KAPB, dari Akaun Simpanan-i Bank Rakyat milik saya sebagai bayaran Yuran Keanggotaan dan Syer kepada KAPB
Security Code
:CAPTCHA code    
Enter security code shown above :  
D.BUTIR-BUTIR PENAMA
(SILA ISIKAN DENGAN HURUF BESAR)    
NAMA PENUH MENGIKUT KAD PENGENALAN :
NO. MYKAD : - - NO. KAD PENGENALAN LAIN : TARIKH LAHIR :
BANGSA : AGAMA : PEKERJAAN :
ALAMAT :
POSKOD : BANDAR : NEGERI :
EMAIL :    
NO TELEFON RUMAH : TELEFON BIMBIT : PERTALIAN DENGAN ANGGOTA :
E.MEMBER DOCUMENT
Note * : Clear IC Copy Mandatory
:     ADD